Regulametul general a concursului

Regulamentul concursului „adăugați denumirea” (denumit în continuare „concursul”)

 

Prezentatorul și Organizatorul Concursului

 

 1. Prezentatorul și organizatorul concursului „denumirea”este compania Dedoles, s.r.o., Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, CUI: 46 706 305, înregistrată în Registrul Comerțului din Bratislava I, Secțiunea: Sro, cu Nr.: 81976/B (denumită în continuare „Dedoles” și/sau „Prezentator” și/sau „Organizator”).
 2. Prezentul Regulament stabilește normele competiției, condițiile generale de participare la concurs, drepturile și obligațiile participanților săi și normele pentru stabilirea câștigătorilor competiției. Conținutul complet al Regulamentului concursului va fi disponibil pe site-ul web www.dedoles.com (site-ul web al Prezentatorului) și la sediul Prezentatorului.
 3. Scopul concursului este de a promova și de a susține vânzarea produselor Dedoles.
 4. Concursul se desfășoară pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii.

 

Durata concursului

 

Durata concursului este stabilită pentru perioada cuprinsă între ll.zz.aaaa ora 08:00 până la ll.zz.aaaa ora 16:00. Câștigătorii vor fi extrași ll.zz.aaaa la ora h:mm.

 

 • Persoanele eligibile pentru participarea la concurs

 

Pot participa doar persoanele peste 18 ani, cu rezidență permanentă în Republica Slovacia (denumiți în continuare „concurenți”), care plasează o comandă prin intermediul magazinului electronic al Prezentatorului la www.dedoles.com în intervalul de timp în care se desfășoară concursul. Toate persoanele care îndeplinesc aceste condiții vor fi incluse în mod automat în extragere. Se va extrage 1 câștigător (X câștigători) .

 

Regulile concursului

 

 1. Doar persoanele menționate în Art. III. al prezentului Regulament pot participa la acest concurs.
 2. Prin participarea la acest concurs, concurentul este de acord cu prelucrarea și publicarea datelor sale în conformitate cu acest Regulament.
 3. Orice persoană fizică, care, la momentul concursului, conform Art. II al prezentului Regulament, va respecta toate condițiile de participare la concursul menționat în prezentul Regulament, va fi inclusă în competiția pentru câștigarea premiului.

 

Premiul concursului

 

 1. Câștigătorul concursului câștigă ..................... (1 câștigător) alt. Câștigătorul concursului poate câștiga 1 din următoarele premii: ...............
 2. Premiul care va fi câștigat a fost oferit concursului de către Organizatorul concursului.
 3. Câștigurile concursului nu pot fi impuse prin intervenția Instanței.
 4. Premiul nu poate fi preschimbat în bani.

Notificarea privind premiul

 

 1. Numele câștigătorului va fi publicat de către Prezentator prin intermediul unei notificări.......................
 2. Câștigătorul va fi contactat și în scris (SMS și/sau e-mail), iar câștigătorul este obligat să ofere un răspuns în decurs de 48 de ore. În cazul în care câștigătorul nu oferă un răspuns în decurs de 48 de ore, Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza o nouă extragere pentru a oferi premiul următorului câștigător.
 3. Premiile în bani, a căror valoare depășește suma de 350€, cu TVA, sunt supuse, pentru partea care depășește suma de 350€, cu TVA, impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, conform Actului privind impozitul pe venit, cu modificările ulterioare. Câștigătorul este exclusiv responsabil pentru plata impozitului aferent premiului. Prezentatorul este obligat să informeze câștigătorul cu privire la valoarea premiului în decurs de 30 de zile de le anunțarea rezultatelor Concursului. Prezentatorul nu va rambursa costuri suportate de concurenți în legătură cu câștigarea Concursului.

 

 • Înmânarea Premiului

 

 1. Câștigătorul este obligat să coopereze în totalitate cu Organizatorul Concursului pentru a îi fi înmânat premiul. Când contactează câștigătorul, Organizatorul are dreptul să îi solicite câștigătorului Concursului consimțământul privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, precum numele, adresa de email, numărul de telefon, adresa, în scopul publicării, precum și a înmânării și livrării premiului.
 2. Furnizarea acestor date ale câștigătorului este voluntară, însă nefurnizarea lor va fi considerată lipsă de cooperare din partea câștigătorului, cooperare necesară pentru înmânarea premiului. Datele câștigătorului vor fi prelucrate de către Organizator pentru o perioadă de maxim 1 an de la data furnizării lor.
 3. Prin furnizarea datelor menționate anterior, câștigătorul oferă Organizatorului consimțământul privind prelucrarea acestor date și este de acord cu publicarea datelor, precum numele și prenumele (sau denumirea de FB), în lista câștigătorilor publicată

 

 • Pierderea dreptului de revendicare a câștigului

 

În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, acesta își pierde dreptul asupra câștigului.

 

Condiții importante privind Concursul

 

 1. Organizatorul Concursului are dreptul, în mod unilateral și fără să acorde despăgubiri, să modifice regulile concursului pe durata sa, să scurteze, să suspende sau să anuleze complet promoția.
 2. În același timp, Prezentatorul Concursului își rezervă dreptul de a evalua constanța prezenței participanților individuali ai competiției, precum și să excludă un participant din Concurs, dacă se bănuiește vreo manipulare sau influențare a rezultatelor Concursului.
 3. Participarea la Concurs sau câștigurile pot fi revendicate prin mijloace legale sau, în mod alternativ, plătite în bani.
 4. Orice obiecții posibile în legătură cu desfășurarea Concursului pot fi transmise Organizatorului în scris, la adresa poștală menționată în cadrul acestui Regulament, în decurs de 3 zile lucrătoare de la finalul competiției. Obiecțiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
 5. Persoanele care nu respectă condițiile de participare la Concurs sau care încalcă regulile nu vor fi incluse în Concurs.
 6. În continuare, Organizatorul nu garantează livrarea vreunui mesaj prin care să transmită informații despre premiu.
 7. Angajații Organizatorului Concursului, persoanele apropiate lor și alți colaboratori, persoane juridice și fizice, implicate în Concurs, inclusiv angajații și persoanele apropiate lor și angajații lor sunt excluși din Concurs. Dacă una din aceste persoane este declarată câștigătoare, nu poate primi premiul, iar dreptul asupra premiului va fi transferat automat Organizatorului Concursului.

Protecția datelor cu caracter personal

 

 1. Participanții la Concurs confirmă că prin participarea voluntară la Concurs oferă Organizatorului Concursului, în conformitate cu Actul nr. 18/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare (denumit în continuare „Actul privind protecția datelor cu caracter personal”) și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) consimțământul voluntar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în limita identificării și a datelor de contact pentru perioada de timp în care se desfășoară și se analizează Concursul, dar nu mai mult de (1) an de la data finalizării Concursului.
 2. Prin participarea la Concurs, participantul declară că își cunoaște drepturile care decurg din Actul și Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal.
 3. Obligația de informare conform Art. 13 al Regulamentului este îndeplinită prin publicarea condițiilor privind protecția datelor cu caracter personal pe site-ul web al Prezentatorului (www.dedoles.com).
 4. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară. Nu există transfer transfrontalier către state terțe.
 5. Datele cu caracter personal vor fi furnizate doar terților pe baza reglementărilor speciale, de ex. Oficii fiscale, Autorități de Verificare a Comerțului.
 6. Participanții la Concurs au dreptul de a-și revoca consimțământul, în scris, la adresa sediului social al operatorului sau personal, altfel, valabilitatea consimțământului expiră după 1 an.

Prevederi finale

 

 1. Prin participarea la Concurs, fiecare participant își exprimă consimțământul privind regulile acestui Concurs stipulate în prezentul Regulament. În același timp, fiecare concurent confirmă că a fost informat cu privire la conținutul prezentului Regulament.
 2. În cazul în care există dubii cu privire la respectarea regulilor Concursului, Organizatorul, care își rezervă în același timp dreptul de a modifica Regulamentul și/sau termenii și condițiile Concursului după anunțarea sa, va decide cu privire la demersurile ulterioare.
 3. Prezentul Regulament poate fi modificat prin acte adiționale, scrise, la prezentul Regulament sau prin publicarea unui nou Regulament care îl va înlocui total pe cel vechi.
 4. Concursul este organizat sub forma unei competiții promoționale în conformitate cu § 4 par. ž al Actului nr. 30/2019 Coll. privind participarea la jocurile de noroc și modificarea și suplimentarea anumitor acte, așa cum au fost modificate și nu reprezintă un joc de noroc.
 5. Nici Concursul și nici prezentul Regulament nu reprezintă o propunere publică pentru încheierea unui Contract în conformitate cu § 276 și următoarele din Actul nr. 513/1991 Coll. al Codului Comercial, cu modificările ulterioare, sau o promisiune publică conform § 850 și următoarele din Actul nr. 40/1964 Coll. al Codului Civil, cu modificările ulterioare.
 6. Prezentul Regulament va intra în vigoare și va produce efecte începând cu ziua semnării sale de către reprezentanții legali ai Prezentatorului Concursului.